Osnovni podatki

Pravna oblika: Družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Litostrojska cesta 56, Ljubljana
Registracijska št. sodišča: 11/19776/00 at Ljubljana
Matična številka: 5664080
Osnovni kapital: 2.103.494 Eur
Predsednik uprave : Miran Boštic
Izvršni direktor: Marko Kuralt, univ. dipl. ekon., ing. el.
Transakcijski račun: 02923-0014180376 pri Novi Ljubljanski banki d.d.
Ljubljana,
SWIFT: LJBASI2XA, IBAN: SI56029230014180376
03171-1000562582,
SKB banka d.d

33000-0003285478,
Hypo Alpe-Adria banka d.d.

Davčna št.:

SI22088741
Tel: 386-1-5202-800
Fax: 386-1-5202-840
Internet domača stran: http://www.alterna-i.si